Byplanlægning

I forlængelse af den generelle intro-tekst her under, omtales 4 særskilte problemstillinger, hvor Bagsværd Grundejerforening har været involveret.

Byplanlægning af Bagsværd bymidte.

Lokalplaner om Aldershvile Planteskole.

Lokalplan for Skovsøen.

Kommuneatlas om bevaringsværdige arkitektoniske træk.

Bagsværd grundejerforening deltager i debatten i forbindelse med bl.a. kommuneplaner, regionplaner og lokalplaner og er på den måde med til at sikre et godt grundlag for kommunens udvikling de kommende år. Bagsværd Grundejerforening griber disse muligheder for at påvirke nærmiljøet. Vores mening bliver hørt, da foreningen er høringsberettiget i forslag til lokal-, kommune- og regionplaner. 

Bagsværd Grundejerforening repræsenterer mange af grundejerne i Bagsværdområdet og foreningen arbejder for et bedre nærmiljø. Det være sig det helt lokale miljø, der kun berører et fåtal eller det fælles nære miljø som Bagsværd bymidte.

Bagsværd Grundejerforening har efter afholdelse af foredrags- og debataftener, samt debat i lokalbladene, udarbejdet et forslag til revision af kommuneplanen, der muliggør ny bebyggelse og bedre trafikafvikling. Det er vores holdning, at nye bebyggelser skal være æstetiske og bidrage til øget bypræg i Bagsværd.

En del af planlægningen hænger tæt sammen med trafikplanlægningen.

Se særskilt side om Trafik

Byplanlægning i Bagsværd Bymidte

Især Bagsværd bymidte optager sindene i Bagsværd. Ikke uden grund. Borgerne har valgt Bagsværd for dets smukke og trygge villakvarterer og nærhed til naturområder, parret med kort afstand til indkøbsfaciliteter og offentlige transportmidler. Bagsværd bymidte er med dens planløshed, dens forarmede bygningskultur og alvorlige trafikproblemer malurt i bægeret. Se her hvor galt det kan gå:

Fakta: Gladsaxe kommune har sommeren 2016 beriget Bagsværd Bymidte med et antal blomsterkummer af fyrretræ, bl.a. foran Danske Banks filial på Bagsværd Torv. Man har ikke spurgt bankens ledelse først, og de havde i så fald frabedt sig udsmykningen. Til gengæld har kommunen spurgt bankens personale om ikke de kunne vande blomsterne! Det er blevet afslået.

DSC_1847 DSC_1848

Det må formodes at Gladsaxes genbrugsplads har afvist producenten af en snes trækasser, så vedkommende har i stedet valgt at fordele dem over det centrale Bagsværd, efter at have plantet nogle ukendte vækster i sand. (Frank Paulsen har bidraget med billederne og den stærkt ironiske tekst)

Foruden dialogen med kommunen om byplanlægningen har foreningen også taget initiativ til debatskabende møder. To gange har foreningen bedt journalist Peter Olesen se på byen med hans øjne og sammenligne med de byer han ellers har gennemgået.

Foreningen har været aktivt involveret i at fremme den fortætning af bymidten og trafikale aflastning der er sket de seneste år.

I den kommende periode vil kommunen udarbejde forslag til fortsat renovering af bymidten. Foreningen vil søge at påvirke den proces.

Ny lokalplan for Aldershvile Planteskole

Foreningen får alle lokalplaner til høring. En af de mest kontroversielle lokalplaner de seneste år har været Aldershvile Planteskole.

Den ny lokalplan var led i at lovliggøre det nye byggeri på planteskolen. Planteskolen byggede det nye salgsdrivhus efter at kommunen havde givet en dispensation, som den ikke havde hjemmel til at give. Det skulle der efterfølgende rettes op på. Der var to muligheder – at rive bygningen ned eller lovliggøre byggeriet ved en ny lokalplan. Den sidste strategi blev valgt.

Lokalplanen nævnes, da den har været medvirkende til at skabe en mistillid mellem borgere og kommune omkring lokalplanprocessen. Grundejerforeningen er derfor gået meget aktivt ind i efterfølgende sager, som har haft lignende karakter. En af disse sager er:

Udstykning af grund ned til Skovsøen

I denne sag er der tale om at en grundejer ønsker at udstykke en grund der ligger ned til Skovsøen. Alle grunde omkring søen er underlagt et servitut der forhindrer yderligere udstykning. Udstykningen vil tillige forringe de øvrige grundejeres herlighedsværdier og værdien af deres ejendom. Da sagen er principiel har foreningen i denne sag dels betalt for advokatbistand,  dels organiseret de omkringliggende grundejeres strategimøder. Sagen verserer fortsat. Se grundejerforeningens seneste indsigelse mod udstykning. 

Gladsaxe Kommuneatlas

Kommuneatlas Gladsaxe udkom i 1999. Atlasset beskriver de bevaringsværdige arkitektoniske træk i kommunen. Atlasset indeholder afsnit om byhistoriske hovedtræk, bebyggelsesmønstre, byarkitektoniske elementer, byggeskik, bygningernes bevaringsværdi, bevaringsplanlægning og et udvalg af de kort og registreringer der er udarbejdet i forbindelse ned kortlægningen.

Atlasset redegør bl.a. for hvilke bygninger der har fået tildelt en høj, middel eller lav bevaringsværdig. På et kort, der viser de enkelte huse, er bevaringsværdien angivet med en farve.

Gladsaxe Kommune forventes at bruge atlasset som støtte i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen, samt byggesagsbehandlingen, og borgerne kan bruge atlasset som en vejviser og introduktion til kommunens bygningshistoriske forhold og de arkitektoniske kvaliteter.

Som borger er det spændende at læse om den historiske udvikling for nærområdet og gennem atlasset opdage de arkitektoniske perler Bagsværd gemmer på. Såvel de kendte som de ukendte.

Atlasset koster 180 kr og kan købes ved den lokale boghandler.