Vedtægter

Love for Bagsværd Grundejerforening

Stiftet den 10. december 1879.

 § 1 – Navn

Foreningens navn er BAGSVÆRD GRUNDEJERFORENING med hjemsted i Bagsværd.

§ 2 – Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver grundejer i Bagsværd matrikulære sogn. Ekstraordinære medlemmer kan optages efter beslutning af en generalforsamling, men kan ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion af et medlem kan kun træffes af en generalforsamling.

§ 3 – Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser, samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd.

§ 4 – Hæftelse.

Medlemmerne hæfter hverken enkeltvis eller solidarisk for foreningens forpligtelser.

§ 5 – Tegning.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Heraf skal den ene være formanden eller næstformanden. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

 § 6 – Kontingent

Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære gene­ralforsamling.  Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingent forfalder til betaling den 1. maj.

Restance medfører sletning, og genindmeldelse i foreningen kan kun finde sted efter betaling af restancen.

§ 7 – Udmeldelse

Udmeldelse må ske til formanden eller kassereren med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar.

§  8 – Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger med simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt denne forlanges af et eller flere medlemmer. Alle generalforsamlinger finder sted i Bagsværd. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved kundgørelse i grundejerforeningens medlemsblad, Folkebladet for Gladsaxe kommune. Indkaldelsen skal indeholde general forsamlingens dagsorden. Hvert medlem har én stemme. Stemmeafgivning kan ske efter skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen, idet ingen dog kan repræsentere mere end 2 andre medlemmer. Over det på generalforsamlingen passerede, føres af sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten, sekretæren og formanden.

§ 9 – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i tiden mellem 15. marts og 30. april.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand.
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle sager uanset de mødtes antal. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog § 11 og § 15. Ønsker et medlem en sag behandlet på en ordinær generalforsamling, må forslaget være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§  10 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det fornødent, eller såfremt mindst 20 medlemmer til for­manden — eller i dennes forfald — til næstformanden indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede — eller repræsenteret ved fuldmagt, jfr. § 8 — bortfalder dagsordenen.

§  11 – Lovændringer

Lovændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling, hvor 1/3 af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af de mødte har stemt for ændringen, kan denne vedtages af en senest en måned efter afholdt ekstraordinær gene­ralforsamling, når 2/3 af de mødte stemmer derfor.

§ 12 – Foreningens ledelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf det ene, formanden, vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Hvert år afgår foruden formanden 2 medlemmer af bestyrelsen skiftevis. På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter. Såfremt en suppleant under en valgperiode indtræder i bestyrelsen, forbliver den således indtrådte siddende i den periode, det afgående medlem er valgt for. Genvalg kan finde sted.

§ 13. Forretningsorden

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt eller efter forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgørelser indenfor bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne. Kassereren fører en kassebog over foreningens regnskab og et kartotek over foreningens medlemmer og sørger for kontingentopkrævning.

§ 14. Kassebeholdning

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,00. Beløb herudover indsættes i foreningens navn i sparekasse, bank eller på postkonto.

§  15. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning træffes i overensstemmelse med reglerne for vedtagelse af lovændringer. Vedtages opløsningen træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler til formål, der er til gavn for Bagsværd eller almene grundejerinteresser.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling

den 22. april 1958.