Trafik

Foreningen i årevis har lagt pres på kommune og amt for at få nedsat den gennemkørende trafik i Bagsværd – både mængden og hastigheden. Det har resulteret i, at (det nu nedlagte) amt har nedsat hastighedsbegrænsningen fra 60 km/t til 50 km/t og at der er bygget nordvendte afkørselsveje til motorvejen fra industrikvarteret, så bymidten bliver aflastet for den tunge trafik.

Trafik og de gener der er forbundet med trafikken er et af de emner der naturligt er af interesse for de fleste af foreningens medlemmer.

Foreningen har på medlemmers opfordring taget sager om hastighed op. Dels bump og andre tiltag der dæmper hastigheden, dels fotofælder for fartsyndere.

Også på planlægningsområdet har foreningen gjort en indsats for bedre afvikling af trafikken i Bagsværd. En løsning af de trafikale problemer er sandsynligvis en forudsætning for at Bagsværd bymidte på længere sigt igen kan opleves som en samlet enhed – en by.

Det følgende er eksempler på trafiksager foreningen har taget op:

 

Vejdirektoratets svar på vores forespørgsel vedr. udkørsel til Hillerødmotorvejen fra Helmsvej

Kære Frank Paulsen

Tak for din henvendelse!

Vejdirektoratet har gennemført flere nødvendige vedligeholdelsesarbejder og forbedringer på Hillerødmotorvejen i de senere år, og der er to mere på vej i 2013.

 Kørsel i nødspor

Projektet ”Kørsel i nødspor” drejer sig om at kunne give trafikanterne på Hillerødmotorvejen i retning mod København en bedre fremkommelighed i morgenmyldretiderne, hvor der ofte er store kødannelser på motorvejen fra nord og ned mod broen ved Ring 4. Projektet er det første af sin art i Danmark, og erfaringerne herfra skal bruges til at lave et koncept, der kan bruges på andre relevante motorvejsstrækninger i landet.

Trafikanterne får mulighed for at benytte nødsporet mellem tilkørsel 8 Værløse og frakørsel 6 Bagsværd i morgenmyldretiden, når der er behov for det, og nødsporet ellers er farbart. Denne information vil blive givet til trafikanterne på nogle nye variable tavler, når Vejdirektoratets Trafik InformationsCenter (T.I.C.) har vurderet, at det er sikkert at bruge nødsporet.

Den nye og bredere bro over Skovdiget giver mulighed for at føre et ekstra kørespor over broen. Desværre betyder den korte flettestrækning mellem tilkørsel 7 og frakørsel 6, at Vejdirektoratet af trafiksikkerhedsmæssige grunde bliver nødt til at opstille en barriere, der forhindrer trafikanter fra Frederiksborgvej i retning mod København at køre på Hillerødmotorvejen via tilkørsel 7. Barrieren forventes opstillet i 2. halvår 2013.

Det betyder, at disse trafikanter i stedet må benytte en tidligere tilkørsel længere mod nord som f.eks. tilkørsel 8 ved Kollekollevej. Alternativt kan trafikanterne køre ad Frederiksborgvej som vanligt og køre op ad rampen (frakørsel 6 Bagsværd), lige gennem Ring 4-krydset og på motorvejen mod København via tilkørsel 6 (som vist med den lyseblå linje på vedlagte tegning). Målet er dog at flest mulige trafikanter benytter sig af en nordligere tilkørsel, derfor gennemfører Vejdirektoratet i første halvår 2013 en forbedring af tilkørselsmulighederne fra Kollekollevej ved tilkørsel 8, så trafikbelastningen af Ring 4-krydset og den for nyligt udvidede rampe bliver mindst mulig. I øvrigt vil trafikanter på motorvejen i sydgående retning der f.eks. skal til Regattakvarteret fortsat kunne benytte frakørsel 6 og komme op til Ring 4 som i dagens situation.

Trafikanter fra Helmsvej/Regattakvarteret (vist med lyseblå ring på tegningen) vil fortsat kunne svinge både til højre og venstre som i dag. Ved den sorte ring på tegningen vil trafikanter fra Regattakvarteret fortsat kunne svinge til højre og komme på motorvejen i retning mod København ved først at køre over Ring 4-broen som beskrevet ovenfor eller alternativt tage ruten Skovalleen-Bagsværdvej-tilkørsel 6. En tælling i den travleste time i morgenmyldretiden har vist, at der er ca. 25 højresvingende bilister i timen ved den sorte ring på tegningen, som enten skal på motorvejen eller op til Ring 4-krydset.

Projektet er i øjeblikket i udbud, og kørsel i nødspor forventes sat i gang i slutningen af 2013. Der vil blive udsendt information inden kørsel i nødspor sættes i drift.

Hvis der er spørgsmål til nødsporsprojektet er Bagsværd Grundejerforening velkommen til at rette henvendelse til Projektleder Claus Lund Andersen på clla@vd.dk eller telefon 72 44 30 09.

Støjskærm

Vejdirektoratet opsætter i perioden fra maj til oktober 2013 en støjskærm langs Hillerødmotorvejens østside i området ved Skovdigebroen.

Man kan se en skitse og lidt information om projektet på dette link. http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/stojskarm-bagsvard/Sider/default.aspx

Støjskærmen skal opsættes i arealet mellem sti og motorvej, og anlægsarbejderne vil komme til at foregå både fra sti og nødsporet på Hillerødmotorvejen.

Nødsporet vil blive inddraget til arbejdsareal i hele arbejdsperioden, og der vil blive etableret 80 km/t hastighedsbegrænsing på Hillerødmotorvejen, men der vil ikke ske permanente ændringer i til- og frakørselsforholdene på Hillerødmotorvejen.

Den gennemgående trafik på cykelstien langs Hillerødmotorvejens østside vil blive opretholdt uforandret i anlægsfasen. Det bliver dog nødvendigt at lukke tilkørsel for lokale cyklister fra Ring 4, da der vil ske arbejdskørsel på tilkørselsrampen for cyklister.

Der vil inden anlægsarbejdet bliver påbegyndt blive informeret om ændringerne for cyklisterne på hjemmesiden på ovenstående link.

Projektet er i øjeblikket i udbud, og der afholdes licitation for projektet den 14. marts.

Inden arbejdet igangsættes i marken, udsender Vejdirektoratet  en informationsfolder til beboere i et område på ca. 200 m bag skærmen. Informationsfolderen vil også være tilgængelig på link ovenfor.

Hvis der er spørgsmål til støjskærmsprojektet er Bagsværd Grundejerforening velkommen til at rette henvendelse til Projektleder Sonja Petersen på sop@vd.dk eller telefon 72 44 27 83.

Jeg håber, at dette svar kan skabe mere klarhed hos medlemmerne i Bagsværd Grundejerforening, om hvad der kommer til at ske og hvornår. Ellers må I ikke tøve med at kontakte os.

Venlig hilsen

CLAUS LUND ANDERSEN Projektleder ITS-afdelingen

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K

Telefon 7244 3333
Direkte 7244 3009
clla@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Nordvendte tilkørselsveje til motorvejen

Nedsættelse af trafikpresset er som sagt en af forudsætningerne for udvikling af Bagsværd bymidte i en hensigtsmæssig retning. Derfor har grundejerforeningen i mere end 15 år lagt pres på stat og kommune for at finde en løsning for tilkørsel til motorvejen i nordvendt retning.

Det er nu lykkedes og de nordvendte ramper er indviet, samtidig med at der er bygget en ny bro over motorvejen.

Foreningen ser dette som eksempel på at en langt sejt træk nogen gange er nødvendigt og håber at det skaber tilstrækkelig aflastning af bymidten til at der nu er skabt reel mulighed for æstetisk renovering af bymidtens strøg. I de kommende år bliver det en sag foreningen vil følge.

Bump på Skovdiget

På opfordring fra nogle af foreningens medlemmer har foreningen anmodet kommunen undersøge hvorvidt bumpene på Skovdiget er for skrappe. De føles meget bratte og høje for bilisterne.

Kommunen har efterset bumpene og konstateret at de overholder bestemmelserne for bump. De er dimensioneret til 50 km/t – hvilket svarer overens med den tilladte hastighed på vejen.

Trafiksikkerhed på Bagsværdvej

Ugentligt sker der trafikuheld på Bagsværdvej ved de fodgængerovergange som idag er etableret ved Bagsværd kostskole og ved Bagsværd Friskole. Uheldene fortsætter trods hastighedssænkning i myldretiden. Foreningen har gentagne gange rejst problemet med det tidligere amt og nu kommunen. Sagen vil nu blive vurderet i forbindelse med den trafiksikkerhedsplan som vil blive udarbejdet i sidste halvdel af 2008.