Byplanlægning

I forlængelse af den generelle intro-tekst her under, omtales 4 særskilte problemstillinger, hvor Bagsværd Grundejerforening har været involveret.

Byplanlægning af Bagsværd bymidte.

Lokalplaner om Aldershvile Planteskole.

Lokalplan for Skovsøen.

Kommuneatlas om bevaringsværdige arkitektoniske træk.

Bagsværd grundejerforening deltager i debatten i forbindelse med bl.a. kommuneplaner, regionplaner og lokalplaner og er på den måde med til at sikre et godt grundlag for kommunens udvikling de kommende år. Bagsværd Grundejerforening griber disse muligheder for at påvirke nærmiljøet. Vores mening bliver hørt, da foreningen er høringsberettiget i forslag til lokal-, kommune- og regionplaner. 

Bagsværd Grundejerforening repræsenterer mange af grundejerne i Bagsværdområdet og foreningen arbejder for et bedre nærmiljø. Det være sig det helt lokale miljø, der kun berører et fåtal eller det fælles nære miljø som Bagsværd bymidte.

Bagsværd Grundejerforening har efter afholdelse af foredrags- og debataftener, samt debat i lokalbladene, udarbejdet et forslag til revision af kommuneplanen, der muliggør ny bebyggelse og bedre trafikafvikling. Det er vores holdning, at nye bebyggelser skal være æstetiske og bidrage til øget bypræg i Bagsværd.

En del af planlægningen hænger tæt sammen med trafikplanlægningen.

Se særskilt side om Trafik

NY HELHEDSPLAN FOR BAGSVÆRD BYMIDTE.

Byrådet ønsker en ny helhedsplan for Bagsværd bymidte vedtaget inden årets udgang.

Arkitektfirmaet “Vandkunsten” er udpeget sammen med konsulentfirmaet “COWI” til at udarbejde skitser til planen. Ud fra skitserne vil Byplanafdelingen så selv udarbejde en endelig helhedsplan.

Den 7. september blev der afholdt en workshop i Bibliografen omkring skitserne til helhedsplanen, men ved en beklagelig fejl var grundejerforeningen ikke blevet inviteret.

Byplanafdelingen har eftersendt alt materialet til os.

Vi har studeret forslagene og glæder os over at der vil blive plantet mange af de hårdføre platantræer, langs veje og på pladser. Vejarealer indskrænkes til fordel for træer og buske. Man ønsker også at “åbne” de lidt lukkede ” rum”, og skabe mere harmoniske forbindelsesveje. Gangbelægningerne bliver nivelleret ud og forskønnede. År 2000 – pladsen vil blive renoveret. I øvrigt er planlæggerne helt bevidste om de generende vindforhold.

Der er stor fokus på at forbedre handelslivet i samarbejde med forretningerne.

Man kan ikke se skitserne på kommunens hjemmeside, hvorfor vi har valgt at lægge dem her . Planen vil komme i høring til næste år, men forslag kan naturligvis indsendes nu.

Resume – workshop om Helhedsplan for Bagsværd bymidte den 7. september 2017

Analyse af detailhandlen i Gladsaxe 2017 – præsentation Bagsværd 07-09-2017

20170907_BB_Helhedsplan_workshop 07 09 2017

Og her er så en lidt mere konkret vision fra arkitektfirmaet Vandkunsten den 13/11 2017, hentet fra kommunens hjemmeside:

http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/ACF58B9C4CA28680C12581E3002FE3CB/$FILE/Bilag_97.1.1_Helhedsplan%20for%20Bagsv%C3%A6rd%20Bymidte%20-%20h%C3%B8ring.pdf

 

 

Ny lokalplan for Aldershvile Planteskole

Foreningen får alle lokalplaner til høring. En af de mest kontroversielle lokalplaner de seneste år har været Aldershvile Planteskole.

Den ny lokalplan var led i at lovliggøre det nye byggeri på planteskolen. Planteskolen byggede det nye salgsdrivhus efter at kommunen havde givet en dispensation, som den ikke havde hjemmel til at give. Det skulle der efterfølgende rettes op på. Der var to muligheder – at rive bygningen ned eller lovliggøre byggeriet ved en ny lokalplan. Den sidste strategi blev valgt.

Lokalplanen nævnes, da den har været medvirkende til at skabe en mistillid mellem borgere og kommune omkring lokalplanprocessen. Grundejerforeningen er derfor gået meget aktivt ind i efterfølgende sager, som har haft lignende karakter. En af disse sager er:

Udstykning af grund ned til Skovsøen

I denne sag er der tale om at en grundejer ønsker at udstykke en grund der ligger ned til Skovsøen. Alle grunde omkring søen er underlagt et servitut der forhindrer yderligere udstykning. Udstykningen vil tillige forringe de øvrige grundejeres herlighedsværdier og værdien af deres ejendom. Da sagen er principiel har foreningen i denne sag dels betalt for advokatbistand,  dels organiseret de omkringliggende grundejeres strategimøder. Sagen verserer fortsat. Se grundejerforeningens seneste indsigelse mod udstykning. 

Gladsaxe Kommuneatlas

Kommuneatlas Gladsaxe udkom i 1999. Atlasset beskriver de bevaringsværdige arkitektoniske træk i kommunen. Atlasset indeholder afsnit om byhistoriske hovedtræk, bebyggelsesmønstre, byarkitektoniske elementer, byggeskik, bygningernes bevaringsværdi, bevaringsplanlægning og et udvalg af de kort og registreringer der er udarbejdet i forbindelse ned kortlægningen.

Atlasset redegør bl.a. for hvilke bygninger der har fået tildelt en høj, middel eller lav bevaringsværdig. På et kort, der viser de enkelte huse, er bevaringsværdien angivet med en farve.

Gladsaxe Kommune forventes at bruge atlasset som støtte i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen, samt byggesagsbehandlingen, og borgerne kan bruge atlasset som en vejviser og introduktion til kommunens bygningshistoriske forhold og de arkitektoniske kvaliteter.

Som borger er det spændende at læse om den historiske udvikling for nærområdet og gennem atlasset opdage de arkitektoniske perler Bagsværd gemmer på. Såvel de kendte som de ukendte.

Atlasset koster 180 kr og kan købes ved den lokale boghandler.