Naboskab

I et godt naboskab kan man snakke sig til rette. Hvis problemerne skal undgås, drejer det sig om at have omtanke for naboen. Vis hensyn – undgå forbud.

I grundejerforeningen ser vi dog jævnligt sager, hvor det ikke kan lade sig gøre eller hvor naboens adfærd er til stadig gene. Problemerne drejer sig ofte om de samme ting. Desuden er Snerydning et emne der giver anledning til klager – både over naboen og over kommunens (manglende) service.

Oftest kan sådanne problemer dog undgås ved at følge fælles retningslinjer:

Hegn.

Store træer.

Lugt.

Støj.

Snerydning.

Kommunens opgaver.

Hegn

Naboerne må som regel selv bestemme hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud. Nogle steder kan der dog være lokalplaner som skal overholdes. Hvis man ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven.

Udgangspunktet i hegnsloven er at hegnet skal være 1,80 m højt, skal stå i skellet, passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de to grunde. Naboerne skal deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse.

Et hegn skal holdes i god stand og må ikke blive beskadiget. Det betyder at en hæk normalt skal klippes en til to gange om året. Naboerne må selv finde ud af hvornår det skal ske.

Hvis man ønsker at ændre et fælles hegn, skal man være enig med sin nabo. Kan man ikke blive enig eller er der andre uoverensstemmelser over hegnet kan man bede hegnsynet afgøre sagen. Et hegnsyn koster omkring 1.150 kr og betales af den der taber. Anmodning om hegnsyn sendes til kommunen med en beskrivelse af hvem og hvad man klager over.

Grundejerforeningen afholdt i februar 2008 et møde om hegn med en repræsentant for hegnssynet. Konklusionerne fra dette møde kan læses i nyhedsbrevet fra marts 2008.

Læs mere:

Store træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn. Men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn, hvis de står på række i skellet eller maksimalt 1,75 m fra skellet.

Hvis man ønsker at klage over at naboens træer skygger, at grenene vokser ind over ens grund eller lignende, kan man lægge sag an ved byretten.

Hvis træerne udgør et hegn, kan man i stedet henvende sig til hegnsynet i kommunen. Se ovenfor om hegn.

Læs mere:

 • God artikel om hegn og store træer

Lugt

Lugtgener kan stamme fra f.eks. haveafbrænding, kompostbunken eller hønsehold.

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i Gladsaxe kommune. Og brug af brændeovn må ikke genere naboerne.

Lugtgener fra kompostering skyldes ofte at komposten er gået i forrådnelse eller at der er smidt madvarer på komposten. På kommunen kan man få pjecer om kompostering. Kommunens grønne guide giver også meget gerne vejledning. Den grønne guide Jesper Bjerring Larsen, træffes på tlf. 44 91 30 12

Hønsehold er tilladt i kommunen, med mindre andet er angivet i lokalplanen eller deklarationer. Hønseholdet skal dog etableres efter nogle retningslinjer. Når retningslinjerne følges vil der normalt ikke opstå ulemper for omgivelserne. Hvis der alligevel opstår ulemper, eller bliver retningslinjerne ikke fulgt, kan kommunens miljøkontor vurdere den enkelte sag og i givet fald meddele påbud om at der skal foretages ”afhjælpende” foranstaltninger.

I retningslinjerne står der bl.a. at hønseholdet ikke må give anledning til lugtgener. Gødningen skal således enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere eller umiddelbart nedgraves i jorden på et egnet sted.

Læs mere:

 • Hjemmekompostering
 • Vejledning vedr. etablering af hønsehold – en pjece fra Gladsaxe kommune, Teknik og miljøforvaltningen tlf. 39 66 33 66

Støj

Godt naboskab bevares bedst hvis benyttelse af motorplæneklippere og save, kvaskværne samt andre støjende maskiner sker på tidspunkter hvor det ikke generer naboerne.

Motorplæneklipning og anden støjende adfærd udføres bedst på hverdage – eller lørdag inden 13. Har du ingen anden mulighed så søndag inden 13.

Hønsehold kan også være til gene hvis det støjer meget. Ved hold af haner, hanekyllinger eller i tilfælde af støjgener i nat- og morgentimer, skal hønseholdet holdes inde i mørklagt hønsehus om natten indtil kl. 7 på hverdage, og indtil kl. 8 på lørdag og søn- og helligdage. Der er regler for højde og placering af hønsehus på grunden i forhold til nabo og skel. Så hvis man går med tanker om at opføre et hønsehus, så kontakt først Rådhuset, teknik og miljøafdelingen, tlf: 39575000. Få vejledning om opførelse af småhuse (med vejledning til udregning af afstand) samt folderen om hønsehold. Så undgår du efterfølgende problemer med naboen.

Læs mere:

 • Lydisolering mod nabostøj, – hvad kan man gøre. Specielt for rækkehuse og dobbelthuse, Boligministeriet (1997), kan fås på Rådhuset
 • Vejledning vedr. etablering af hønsehold, pjece fra Gladsaxe kommune tlf. 39 66 33 66

Snerydning

Grundejerens forpligtelser for fortorvet er ofte genstand for spørgsmål. Vi har kontaktet kommunen og reglerne er at grundejerne skal:

 • Feje og luge, så fortorvet er pænt hele året. Det er ikke tilladt at bruge kemikalier.
 • rydde sne og gruse om vinteren. Uanset at kommunen som en service rydder sne efter kraftigt snefald er det grundejerens ansvar at sørge for at der ikke ligger sne eller er glat. Uheld kan medføre erstatningsansvar – husk forsikring.
 • beskære træer og hække så de ikke generer forbipasserende. Minimum frihøjde 2,8 m. Hvis det ikke sker kan kommunen lade beskæringen udføre for grundejerens regning.

Grundejeren har samme ansvar for stier der støder op til ejendommen. Også hvis der ikke er adgang til stien fra ejendommen.

Kommunen skal:

 • reparere og vedligeholde fortovene og dæksler
 • luge (brænde) og feje ved kantstenen og 50 cm ind på fortovet
 • rydde sne på vejene efter kraftigt snefald hvor sneen bliver liggende. Det sker inden 8 timer efter snefald. Husk at grundejeren forsat skal bekæmpe glatføre på fortovet.

Vej- og parkafdelingen kan kontaktes på tlf. 39575851, og driftsafdelingen på tlf. 39576666, ligesom at det er vigtigt at grundejerne gør kommunen opmærksom på skader som bør repareres.