Vedtægter

Nye vedtægter for Bagsværd Grundejerforening

Vedtægter for Bagsværd

Grundejerforening

Stiftet den 10. december 1879.

.

§ 1 – Navn.

Foreningens navn er BAGSVÆRD GRUNDEJERFORENING. Foreningen har hjemsted i Bagsværd, Gladsaxe kommune.

Stk. 2 Foreningens geografiske område er Bagsværd, som udgør den nordligste del af Gladsaxe kommune og afgrænses mod syd af en linje, som følger Gammelmosevej, Frodesvej og Smørmosevej, samt mod øst af grænsen til Lyngby.

§ 2 – Medlemmer.

Som medlem af foreningen kan optages de til enhver tid værende ejere af ejendomme beliggende inden for det i § 1 stk.2 nævnte område.

Ekstraordinære medlemmer kan optages efter beslutning af bestyrelsen, men kan ikke være medlem af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion af et medlem kan kun træffes af en generalforsamling.

§3 -Formål.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser, herunder offentlige interesser i relation til offentlige myndigheder, samt at medvirke til en hensigtsmæssig og betryggende udvikling i Bagsværd.

Stk. 2 Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske, kulturelle og økonomiske interesser.

§ 4 – Hæftelse.

Medlemmerne hæfter hverken enkeltvis eller solidarisk for foreningens forpligtelser.

§ 5 – Tegning.

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Heraf skal den ene være formanden eller næstformanden. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§6 – Kontingent

Kontingentet fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret. Kontingentet forfalder til betaling den 1.januar med sidste rettidige betalingsdag den 1.april

Restance over 3 måneder medfører annullering af medlemsskabet, og genindmeldelse i foreningen kan kun finde sted efter betaling af restancen.

§ 7 – Udmeldelse.

Udmeldelse sker til formanden eller kassereren med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar.

§ 8 – Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger med simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Alle generalforsamlinger finder sted i Bagsværd. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, via e-mail, ved indkaldelse i Grundejerforeningens Nyhedsbrev samt via foreningens hjemmeside
www.b-gr.dk Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Kun medlemmer, der ikke er i restance med kontingentbetalingen har adgang til generalforsamlingen.

Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt dette forlanges af et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen, idet dog ingen kan repræsentere mere end 2 andre medlemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede, føres af sekretæren en protokol, der underskrives af dirigenten, sekretæren og formanden.

§ 9 – Ordinær generalforsamling.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i tiden mellem 15. marts og 30. april.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3) Kassereren forelægger det reviderede årsregnskab.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af formand.

7) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

8) Valg af revisor og suppleant.

9) Eventuelt.

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle sager uanset antallet af fremmødte. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, cfr. dog § 11 og § 15. Ønsker et medlem en sag behandlet på en ordinær generalforsamling, må forslaget, skriftligt og motiveret, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det fornødent, eller såfremt mindst 20 medlemmer til for­manden — eller i dennes forfald — til næstformanden indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Hvis ikke mindst 2/3 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede — eller repræsenteret ved fuldmagt, jfr. § 8 — bortfalder dagsordenen.

§ 11 – Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres på en generalforsamling, hvor 1/3 af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget/forslagene. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, men mindst 2/3 af de mødte har stemt for ændringen, kan denne vedtages på en ekstraordinær gene­ralforsamling, der afholdes senest en måned efter, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget/ændringsforslagene, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§ 12 – Foreningens ledelse.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf det ene, formanden, vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Hvert år afgår foruden formanden 2 medlemmer af bestyrelsen skiftevis. På hver ordinær generalforsamling vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter. Såfremt en suppleant under en valgperiode indtræder i bestyrelsen, forbliver den pågældende siddende i den periode, det afgående medlem er valgt for. Genvalg kan finde sted.

§ 13. Forretningsorden.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller på forlangende af mindst to bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Afgørelser indenfor bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne.

Kassereren fører en kassebog over foreningens regnskab og et kartotek over foreningens medlemmer og sørger for kontingentopkrævning.

§ 14. Kassebeholdning.

Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 200,00. Beløb herudover indsættes i foreningens navn i et anerkendt pengeinstitut.

§ 15. Foreningens opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning træffes i overensstemmelse med reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer. Vedtages opløsningen, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens midler til formål, der er til gavn for Bagsværd, og/eller almene grundejerinteresser og/eller anerkendte, godgørende formål.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22.april 1958

Ændret på ekstraordinær generalforsamling den 9.maj 2022