Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

 

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLINGEN I 2020

Der er desværre sket en forværring af Covid -19 pandemien.

Dette har medført, at foreningens bestyrelse nu har besluttet, at vi ikke vil gennemføre en generalforsamling i år.

Vi havde tidligere meddelt om en udskydelse af generalforsamlingen til den 30. september i år, men vi skønner, at det nu heller ikke er forsvarligt, da mange af vore medlemmer har en øget risiko for at blive syge af Covid -19.

Endvidere har administratorerne af de lokaler, vi traditionelt benytter til vore generalforsamlinger, meddelt foreningen, at de ikke må udlåne lokalerne indtil videre på grund af pandemien.

En digitalt videotransmitteret generalforsamling mener vi ikke er realistisk.

Ved dette års generalforsamling var det påtænkt, udover de ordinære dagsordenspunkter, at debattere og formentlig vedtage en “opdatering” af foreningens 62 år gamle vedtægter. Bestyrelsen har haft dette ønske i tankerne de senere år, og udsendte derfor vores forslag med “Nyhedsbrevet” fra april 2020.

Da den påtænkte “opdatering” af vedtægterne ikke rummer betydelige ændringer i forhold til de “gamle” vedtægter, mener bestyrelsen at vi kan udskyde en debat om vedtægterne til næste generalforsamling i april 2021.
Indtil den næste generalforsamling vil bestyrelsen derfor fortsætte som en forretningsbestyrelse og medvirke til en fortsat almindelig drift af foreningen.

Foreningens “Nyhedsbreve” vil blive udsendt som sædvanligt i november 2020 og april 2021.

For god ordens skyld vil vi oplyse, at de gældende vedtægter rummer bemyndigelse til at begære en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 20 medlemmer indsender et krav herom. Bestyrelsen vil i så tilfælde undersøge, hvordan arrangementet måske kan gennemføres.

Bestyrelsen ser frem til, at vi til april 2021 atter kan afholde vores traditionsrige og hyggelige generalforsamling, hvor der jo altid bydes på et lettere traktement.

På bestyrelsens vegne

Hans- Chr. Gelf-Larsen

Formand

NYT UNDER GODE LINKS

Her er der nu lagt direkte link til webkort.gladsaxe.dk/spatialmap

Klik på det og opdag en verden af oplysninger, som du formentlig ikke anede fandtes på et sted.

VEDLIGEHOLDELSEN AF DE PRIVATE VEJE EFTER 1/1 2020.

Da en del af foreningens medlemmer bor på private veje eller har private veje i deres i nabolag, forsøger vi med denne korte oversigt at informere om problemerne med vejenes vedligeholdelse efter nytår.

Problemerne er opstået, fordi Kommunens mangeårige drift – og vedligeholdelsesoverenskomst med de mange private fællesveje skulle opsiges pr. 31-12 i år. Det er sket på baggrund af et påbud fra Ankestyrelsen til landets kommuner fra 2017.

Efter en klage fra en borger i Lyngby til Ankestyrelsen måtte styrelsen faktisk erkende, at Privatvejsloven ikke giver kommunerne hjemmel til generelt, som hidtil, at tilbyde de private veje en regelmæssig og almindelig vejservice som f.eks. snerydning og renholdelse m.m., mod betaling, medmindre kommunen har overskudskapacitet til denne service. I Gladsaxe Kommune har man desværre ikke denne overskudskapacitet.

Der hjemles dog mulighed for at give service på særlige vilkår som anført nedenfor.

Beboerne på de private fællesveje skal derfor nu selv sørge for snerydning, skiltning, vejbelysning, oprensning af rendestensbrønde og vedligeholdelse af fortove og vejbelægningen. Hidtil er dette arbejde rutinemæssigt blevet udført af kommunen, mod at grundejerne på privatvejen betalte et årligt individuelt gebyr på ca. 600-900 kr., beregnet ud fra grundens størrelse mod vejen.

2/3 af de private veje har en aftale med kommunen, men 1/3 har selv villet ordne driften. Alle berørte grundejere er skriftligt blevet informeret af kommunen.

Kommunen har i alt ca. 21 km private veje. Langt størstedelen er små blinde veje på mindre end 250 m – mange er en slags små fællesindkørsler. I alt er der 133 vejstykker, hvoraf ca. 100 har eget vejnavn.

Bagsværd Grundejerforening har kraftigt støttet og bidraget til det store arbejde, som “Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe” har gjort for at motivere Byrådet og mange andre politikere til, at kommunen skulle overtage de private veje, som det er sket i flere andre kommuner.

Optimismen var i sommer stor på baggrund af mange politikeres positive tilsagn, men på mødet i Teknik- og Trafikudvalget den 2-9 trak udvalget i land og besluttede, at der nu for hver vej skulle træffes en konkret vejteknisk afgørelse, om det var i fællesskabets interesse at vejen blev kommunalt overtaget.

Ved disse følgende forskellige scenarier kan kommunen overveje at tilbyde service efter nytår :

* Hvis f.eks. vejen har en betydelig kørsel til en institution eller forbinder andre vejområder kunne en overtagelse overvejes. Kommunen har påpeget, at det koster ca. 100.000 kr. pr. km vej i årlig drift og vedligeholdelse af en almindelig kommunal vej.

* På nogle veje kunne kommunen måske tilbyde vintervedligeholdelse mod betaling, hvis der på vejen er en del stier tilknyttet til andre veje.

* Hvis alle grundejere på en vej er enige om at få kommunen til at rydde sne og salte, mod betaling, kan det kun ske, hvis kommunen finder, at rydningen også har en vis interesse også for andre beboere i nærheden

* Vejbanevedligeholdelse m.m. kan kommunen tilbyde til særligt benyttede veje mod et årligt gebyr.

* Hvis 2/3 af beboerne på en vej ønsker det, kan kommunen også overveje at reparere vejbane og fortov, men kun hvis kommunen skønner, at det er til fælles gavn for området, og igen mod at der betales en årlig afgift.

Da det således er begrænset, hvad kommunen kan tilbyde de private veje, må mange derfor klare opgaverne selv fremover. Kommunen foreslår, at vejene opretter lokale vejlaug, der skal styre arbejdet omkring vejen. Der er blevet bevilget samlet 200.000 kr. til konsulentbistand, som kan søges omkring oprettelsen af alle de forskellige vejlaug.

Formanden for Trafik-og Teknikudvalget og formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune, har for nylig brevvekslet med Trafikministeren, der for nylig har svaret, at han ser positivt på muligheden for en ændring i Privatvejsloven, således at kommunerne igen kan tilbyde vedligeholdelse af private veje ud fra den praksis, der hidtil har været gældende.

De af vore medlemmer, der bor på private veje, vil bestyrelsen holde løbende orienteret om udviklingen i den kommende tid, hvor snerydningen står for døren. Vi må anbefale, at der oprettes vejlaug, og at disse laug tegner en bestyrelsesanvarsforsikring.

P.b.v. Hans-Chr. Gelf-Larsen. Formand.

 

 

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook. Enten ved at klikke på Facebook-ikonet foroven til højre på denne side, eller ved at klikke på Facebook-linket lidt nedenfor denne tekst.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.

Følg Bagsværd By på facebook

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Vi har indtil 11.april 2018 haft direkte visning af vores Facebookside her, men dette såkaldte plug-in er af Facebook  gjort inaktivt for alle de hjemmesider, der har benyttet sig af dette. Du kan stadig klikke på FB-ikonet ovenfor, hvis du vil følge Bagsværd Grundejerforening på Facebook.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts.

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Code: 104

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

Denne klumme har nu i flere måneder været inaktiv. Det har haft sin naturlige årsag, da den meget aktive klummeskriver, forfatter, sprogvogter, helikopterpilot og filmfotograf Frank Paulsen, af helbredsmæssige grunde har været indisponeret.

I min egenskab af hjemmesideredaktør valgte jeg derfor at lade klumme-rammen stå tom og håbede på snarlig bedring og genoptagelse af de muntre og samfundskritiske indslag.

Dette håb bristede lørdag morgen den 22.august 2020, hvor Frank afgik ved døden.

Dette betyder ikke bare et savn for Franks hustru, Lisa, men også for Bagsværd Grundejerforening, hvor Frank i mange år var en meget aktiv og debatterende suppleant i bestyrelsen.

Mit eget bekendtskab med Frank begyndte for mange år siden, hvor vi mødtes i professionel sammenhæng. Det viste sig, at vi havde så mange fælles interesser og synspunkter, at det føltes naturligt, at vi ved foreningens generalforsamling i 2010 i fælles solidaritet meldte os til de ledige poster i bestyrelsen.

Vi vil alle savne ham som den beskedne, empatiske og vidende person, han var.

På bestyrelsens vegne

Ole Berner

https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/87-aarige-frank-afsloerer-nye-detaljer-om-olsen-bandens-foedsel