Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og udsendte Nyhedsbreve håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

NYREVIDEREDE  VEDTÆGTER

9/5 2022 afholdtes en ekstraordinær generalforsamling med eet punkt på dagsordenen, nemlig afstemning om nye vedtægter for foreningen. Disse blev eenstemmigt vedtaget, og kan nu ses under VEDTÆGTER.

 

FORENINGEN HAR INDSENDT HØRINGSSVAR VEDR.      

Høringssvar til kommuneplan 2021.

Høringssvar til Forslag til Strategi for Grøn omstilling 

  

Høringssvar til forslaget til Spildevandsplan 2021 og Gladsaxe kommunes svar på disse

Høringssvar. Arkitekturpolitik 2021.

Klik for at se dem-

 

NYT UNDER GODE LINKS

Her er der nu lagt direkte link til webkort.gladsaxe.dk/spatialmap

Herudover er der lagt direkte link til weblager.dk, som giver indblik i alle ejendommes byggesager.

Sidst, men ikke mindst, er der lagt et link til Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe, så man kan følge med i, hvad der sker på det overordnede grundejerforeningsplan

Klik på dem og opdag en verden af oplysninger, som du formentlig ikke anede fandtes på et sted.

VEDLIGEHOLDELSEN AF DE PRIVATE VEJE EFTER 1/1 2020.

Da en del af foreningens medlemmer bor på private veje eller har private veje i deres i nabolag, forsøger vi med denne korte oversigt at informere om problemerne med vejenes vedligeholdelse efter nytår.

Problemerne er opstået, fordi Kommunens mangeårige drift – og vedligeholdelsesoverenskomst med de mange private fællesveje skulle opsiges pr. 31-12 i år. Det er sket på baggrund af et påbud fra Ankestyrelsen til landets kommuner fra 2017.

Efter en klage fra en borger i Lyngby til Ankestyrelsen måtte styrelsen faktisk erkende, at Privatvejsloven ikke giver kommunerne hjemmel til generelt, som hidtil, at tilbyde de private veje en regelmæssig og almindelig vejservice som f.eks. snerydning og renholdelse m.m., mod betaling, medmindre kommunen har overskudskapacitet til denne service. I Gladsaxe Kommune har man desværre ikke denne overskudskapacitet.

Der hjemles dog mulighed for at give service på særlige vilkår som anført nedenfor.

Beboerne på de private fællesveje skal derfor nu selv sørge for snerydning, skiltning, vejbelysning, oprensning af rendestensbrønde og vedligeholdelse af fortove og vejbelægningen. Hidtil er dette arbejde rutinemæssigt blevet udført af kommunen, mod at grundejerne på privatvejen betalte et årligt individuelt gebyr på ca. 600-900 kr., beregnet ud fra grundens størrelse mod vejen.

2/3 af de private veje har en aftale med kommunen, men 1/3 har selv villet ordne driften. Alle berørte grundejere er skriftligt blevet informeret af kommunen.

Kommunen har i alt ca. 21 km private veje. Langt størstedelen er små blinde veje på mindre end 250 m – mange er en slags små fællesindkørsler. I alt er der 133 vejstykker, hvoraf ca. 100 har eget vejnavn.

Bagsværd Grundejerforening har kraftigt støttet og bidraget til det store arbejde, som “Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe” har gjort for at motivere Byrådet og mange andre politikere til, at kommunen skulle overtage de private veje, som det er sket i flere andre kommuner.

Optimismen var i sommer stor på baggrund af mange politikeres positive tilsagn, men på mødet i Teknik- og Trafikudvalget den 2-9 trak udvalget i land og besluttede, at der nu for hver vej skulle træffes en konkret vejteknisk afgørelse, om det var i fællesskabets interesse at vejen blev kommunalt overtaget.

Ved disse følgende forskellige scenarier kan kommunen overveje at tilbyde service efter nytår :

* Hvis f.eks. vejen har en betydelig kørsel til en institution eller forbinder andre vejområder kunne en overtagelse overvejes. Kommunen har påpeget, at det koster ca. 100.000 kr. pr. km vej i årlig drift og vedligeholdelse af en almindelig kommunal vej.

* På nogle veje kunne kommunen måske tilbyde vintervedligeholdelse mod betaling, hvis der på vejen er en del stier tilknyttet til andre veje.

* Hvis alle grundejere på en vej er enige om at få kommunen til at rydde sne og salte, mod betaling, kan det kun ske, hvis kommunen finder, at rydningen også har en vis interesse også for andre beboere i nærheden

* Vejbanevedligeholdelse m.m. kan kommunen tilbyde til særligt benyttede veje mod et årligt gebyr.

* Hvis 2/3 af beboerne på en vej ønsker det, kan kommunen også overveje at reparere vejbane og fortov, men kun hvis kommunen skønner, at det er til fælles gavn for området, og igen mod at der betales en årlig afgift.

Da det således er begrænset, hvad kommunen kan tilbyde de private veje, må mange derfor klare opgaverne selv fremover. Kommunen foreslår, at vejene opretter lokale vejlaug, der skal styre arbejdet omkring vejen. Der er blevet bevilget samlet 200.000 kr. til konsulentbistand, som kan søges omkring oprettelsen af alle de forskellige vejlaug.

Formanden for Trafik-og Teknikudvalget og formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe Kommune, har for nylig brevvekslet med Trafikministeren, der for nylig har svaret, at han ser positivt på muligheden for en ændring i Privatvejsloven, således at kommunerne igen kan tilbyde vedligeholdelse af private veje ud fra den praksis, der hidtil har været gældende.

De af vore medlemmer, der bor på private veje, vil bestyrelsen holde løbende orienteret om udviklingen i den kommende tid, hvor snerydningen står for døren. Vi må anbefale, at der oprettes vejlaug, og at disse laug tegner en bestyrelsesanvarsforsikring.

P.b.v. Hans-Chr. Gelf-Larsen. Formand.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.